மாவட்டம் : புதுக்கோட்டை 

ஒன்றியம் : ஆவுடையார்கோயில்

 
     
வரிசை எண் விபரம் அளவு  பாகுபாடு
1 சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து  3.46 மீ -
2 சராசரி மழை அளவு 1027 மி.மீ -
3 நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை - பாதுகாப்பானது
4 பொதுவான நிலநீர்த் தரம்  - அளவுக்கு அதிகமானது
5 கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு 1009-3118 மி.கி/லி
6 வீட்டு உபயோகத்திற்கு - மிதமானது
7 விவசாய உபயோகத்திற்கு - அளவுக்கு அதிகமானது
8 பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) த.ம.-25 களிமண்
    25-150 மணல் கலந்த களிமண்
    > 150 களிமண்
9 கிணறு வகை   குழாய்கிணறு
10 பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) 165  

த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து

 

வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம்