சென்னை மாவட்டத்தில் புவி பௌதீக ஆய்வு  செய்து கிணறு அல்லது ஆழ் துளை கிணறு தோண்டுவதற்கு உகந்த இடத்தை தேர்வு செய்ய தேவையான விபரங்களும் தொடர்புகொள்ளவேண்டிய முகவரியும்

கட்டண விபரம்

1. ஒரு இடத்தினை தேர்வு செய்து கொடுக்க

     அ.  விவசாயாத்திற்கு          - ரூ 500/-

      ஆ. வேறு அவசியங்களுக்கு   - ரூ 1,000/-

 

 

தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி

செயற்பொறியாளர்,

நிலநீர் கோட்டம்,  பொ.ப.து.

தரமணி, சென்னை - 600 113.

 

தொலைபேசி : 044 - 22541460

உதவி இயக்குநர் (நிலவியல்) நிலநீர் உபகோட்டம், பொ.ப.து.

தரமணி, சென்னை - 600 113.

 

 
உதவி நிலவியலாளர், நிலநீர் உபகோட்டம், பொ.ப.து.

தரமணி, சென்னை - 600 113.

 

 

முறையான ஆய்வின் அடிப்படையில் தோண்டப்பட்டத் துளைக் கிணறு

வேறு ஒரு மாவட்டத்தின் விபரம் தெரிய

வேறு ஒரு சேவை பற்றி அறிய