1. தாங்கள் கொண்டுவரும் நீர் மாதிரி தரமுள்ளதா அல்லது தரமற்றதா எனப் பரிசோதனை மூலம் கண்டறிவதற்கான கட்டணம்:

     அ.  வீட்டு உபயோகத்திற்கு          - ரூ. 250/-

      ஆ. விவசாய உபயோகத்திற்கு       - ரூ. 75/-

 

 

செயற்பொறியாளர்,

 

நிலநீர்க் கோட்டம், தரமணி,

 சென்னை - 600 113

தொலைபேசி : 044 - 22541460

உதவி இயக்குநர் (நில வேதியியல்),

நிலவேதியியல் உப கோட்டம், தரமணி,

 சென்னை - 600 113

 

 

உதவி நில வேதியியலாளர்

நிலவேதியியல் உப கோட்டம், தரமணி,

 சென்னை - 600 113

 

 

வேறு ஒரு மாவட்டத்துக்கான விபரம் பெற

முதல் பக்கம்