புதிய தொழிற்சாலை, நிறுவனம் அல்லது கூட்டமைப்பு ஆரம்பிக்க இந்நிலநீர்ப் பிரிவிலிருந்து நிலநீர் இருப்புச் சான்றிதழ் பெற தேவையானவை மற்றும் அனுக வேண்டிய முகவரி

1. தொழில் துவங்க இருக்கும் ஒன்றியம் நிலத்தடி நீர் நுகர்வு பாகுபாட்டின் படி பாதுகாப்பானது அல்லது மித அபாயகரமானதாக இருத்தல் வேண்டும்.  அபாயகரமானதாக அல்லது அதி நுகர்வு என் பாகுபாடு செய்திருந்தால் அந்த ஒன்ற்றியங்களுக்கு சான்ற்றிதழ் வழங்க இயலாது.
2. தேவைப்படும் விபரங்கள்
  அ. நீர் எடுக்கும் கிராமம், ஒன்றியம் மற்றும் மாவட்டம்
  ஆ.  தினசரி உபயோகத்திற்கு எடுக்கவிருக்கும் நீரின் அளவு
  இ.

தேவையான நீரை இறைக்க உப்யோகிக்கப் படவுள்ள திறந்த வெளிக் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துளைக் கிணறுகளும், அவற்றிர்க்கும் மற்றும் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள கிணறுகளுக்கும் ஒவ்வொன்றின் இடையேயுள்ள தூர அளவுகள்.

  ஈ. நிலநீர் எடுக்கவிருக்கும் கிணறுகள் அமைந்துள்ள நில உரிமைப் பத்திரம் மற்றும் பட்டா.
  உ. நிலநீர் எடுக்கவிருக்கும் கிணறுகள் அமைந்துள்ள தளவரைப் படத்தின் புல எண்கள்.
  ஊ. தொழிற்சாலை, நிறுவனம் அல்லது கூட்டமைப்பு வளாகத்தின், எல்லைக் கோட்டுடன் கூடிய விரிவான வரைபடம்.
  எ. நீர் இறைப்பு சோதனை மேற்கொள்வதற்கு கட்டணம் ஒரு கிணற்றுக்கு ரூ. 1500/- வீதம் வங்கி வரைவோலை.
  இந்த சேவையினை பெற அணுக வேண்டிய அலுவலர் மற்றும் முகவரி தொலைபேசி எண்கள்டன்
     

தலைமைப் பொறியாளர்,

மாநில நில மற்றும் மேற்பரப்பு நீர்வள ஆதார விபர குறிப்பு மையம்

தரமணி, சென்னை - 600 113.

தொலைபேசி எண்கள் : 22541527/2254223

தொலைநகல் : 22541368

மின் அஞ்சல் : cegwchn@gmail.com  மற்றும் cegwchn@yahoo.com

 

முதல் பக்கம்