மாவட்டம் : சேலம் 

 ஒன்றியம் : கடையம்பட்டி

   
     
வரிசை எண் விபரம் அளவு  பாகுபாடு
1 சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து  8.18 மீ -
2 சராசரி மழை அளவு 472 மி.மீ -
3 நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை - அபாயகர நிலை
4 பொதுவான நிலநீர்த் தரம்  - மிதமானது
5 கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு

543 -1661

மி.கி/லி
6 வீட்டு உபயோகத்திற்கு - மிதமானது
7 விவசாய உபயோகத்திற்கு - உகந்தது
8 பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) த.ம. -3  மேல் மண்
    3-35 நொறுங்கிய பாறை
    > 35 பாறை
9 கிணறு வகை   குழாய்கிணறு
10 பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) 45  

த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து

 

 

வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம்