மாவட்டம் : புதுக்கோட்டை 

ஒன்றியம் : குன்னண்டார்கோவில்

 
     
வரிசை எண் விபரம் அளவு  பாகுபாடு
1 சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து  6.23 மீ -
2 சராசரி மழை அளவு 705 மி.மீ -
3 நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை - பாதுகாப்பானது
4 பொதுவான நிலநீர்த் தரம்  - உகந்தது
5 கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு 157- 665 மி.கி/லி
6 வீட்டு உபயோகத்திற்கு - உகந்தது
8 பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) 0-2 மேல் மண்
    2-12 நொறுங்கிய பாறை
    > 12 பாறை
9 கிணறு வகை   திறந்த வெளிக் கிணறு
10 பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) 20 மீ  

 

 

வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம்