மாவட்டம் : மதுரை 

ஒன்றியம் : மதுரை கிழக்கு

 
     
வரிசை எண் விபரம் அளவு  பாகுபாடு
1 சராசரி நிலநீர் மட்டம்    8.75 மீ -
2 சராசரி மழை அளவு  749 மி.மீ -
3 நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை - பாதுகாப்பானது
4 பொதுவான நிலநீர்த் தரம்  - மிதமானது
5 கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு 531-1145  மி.கி/லி
6 வீட்டு உபயோகத்திற்கு - மிதமானது
7 விவசாய உபயோகத்திற்கு - உகந்தது
8 பாறை அமைப்பு  (மீட்டரில்) த.ம - 2 மேல் மண்
    2-15.5 நொறுங்கிய பாறை
    >15.5 கடினப்பாறை
9 கிணறு வகை   திறந்த வெளிக் கிணறு
10 பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) 16  

த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து

 

 

 

வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம்