மாவட்டம் : சேலம்

ஒன்றியம் : நங்கவல்லி

 

வரிசை எண்

விபரம்

அளவு

பாகுபாடு

1

சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து

16.65 மீ

-

2

சராசரி மழை அளவு

645 மி.மீ

-

3

நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை

-

அதிநுகர்வு நிலை

4

பொதுவான நிலநீர்த் தரம்

-

மிதமானது

5

கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு

415 - 1554

மி.கி/லி

6

வீட்டு உபயோகத்திற்கு

-

உகந்தது

7

விவசாய உபயோகத்திற்கு

-

உகந்தது

8 பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) த.ம.-2 மேல் மண்
    2-35 நொறுங்கிய பாறை
    > 35 பாறை
9 கிணறு வகை   குழாய்கிணறு
10 பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) 45  

த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து

 

 

வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம்