மாவட்டம் : நாமக்கல்

ஒன்றியம் : நாமகிரிப்பேட்டை

 
 
     
வரிசை எண் விபரம் அளவு  பாகுபாடு
1 சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து  15.16 மீ -
2 சராசரி மழை அளவு  568 மி.மீ -
3 நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை - அதிநுகர்வு நிலை
4 பொதுவான நிலநீர்த் தரம்  - அளவுக்கு அதிகமானது
5 கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு 1651-2738 மி.கி/லி
6 வீட்டு உபயோகத்திற்கு - மிதமானது
7 விவசாய உபயோகத்திற்கு - மிதமானது
8 பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) த.ம.-2 மேல் மண்
    2-25 நொறுங்கிய பாறை
    > 25 பாறை
       
       
       
10 பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) 40  

த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து

 

 

 

வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம்