பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் புவி பௌதீக ஆய்வு  செய்து கிணறு அல்லது ஆழ் துளை கிணறு தோண்டுவதற்கு உகந்த இடத்தை தேர்வு செய்து கொடுப்பதற்குரிய கட்டணம் மற்றும் அணுக வேண்டிய முகவரி

 

1. ஒரு இடத்தினை தேர்வு செய்து கொடுக்க

     அ.  விவசாயாத்திற்கு          - ரூ 500/-

      ஆ. வேறு அவசியங்களுக்கு   - ரூ 1,000/-

 

செயற்பொறியாளர்,

நிலநீர்க் கோட்டம்,

சி.எல்.சி.வளாகம்,

மன்னார்புரம்,     திருச்சி - 620 020

 

தொலைபேசி : 0431 - 2462755

உதவி இயக்குநர் (புவிபௌதீகம்)

புவிபௌதீகவியல் உபகோட்டம்,

சி.எல்.சி.வளாகம்,

மன்னார்புரம்,     திருச்சி - 620 020

 

 

உதவி புவிபௌதீகவியலாளர்,

புவிபௌதீகவியல் உபகோட்டம்,

சி.எல்.சி.வளாகம்,

மன்னார்புரம்,     திருச்சி - 620 020

 

              

முறையான ஆய்வின் அடிப்படையில் தோண்டப்பட்டத் துளைக் கிணறு

வேறு ஒரு மாவட்டத்தை தேர்வு செய்ய

வேறு ஒரு சேவையினைப் பற்றி அறிய