1. தாங்கள் கொண்டுவரும் நீர் மாதிரி தரமுள்ளதா அல்லது தரமற்றதா எனப் பரிசோதனை மூலம் கண்டறிவதற்கான கட்டணம்:

     அ.  வீட்டு உபயோகத்திற்கு          - ரூ. 250/-

      ஆ. விவசாய உபயோகத்திற்கு       - ரூ. 75/-

 

 

செயற்பொறியாளர்,

 

நீரியல் கோட்டம்,

பரம்பிக்குளம் ஆழியார் திட்ட வளாகம்,

மாக்கினாம்பட்டி, பொள்ளாச்சி

 

தொலைபேசி : 04259 - 237948

உதவி இயக்குநர் (நில வேதியியல்),

நிலவேதியியல் உப கோட்டம்,

பரம்பிக்குளம் ஆழியார் திட்ட வளாகம்,

மாக்கினாம்பட்டி, பொள்ளாச்சி

 

 

உதவி நில வேதியியலாளர்

நிலவேதியியல் உப கோட்டம்,

பரம்பிக்குளம் ஆழியார் திட்ட வளாகம்,

மாக்கினாம்பட்டி, பொள்ளாச்சி

 

 

வேறு ஒரு மாவட்டத்துக்கான விபரம் பெற

முதல் பக்கம்