மாவட்டம் : மதுரை 

ஒன்றியம் :  உசிலம்பட்டி

 
     
வரிசை எண் விபரம் அளவு  பாகுபாடு
1 சராசரி நிலநீர் மட்டம்  40.9 மீ -
2 சராசரி மழை அளவு  630 மி.மீ -
3 நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை - அதிநுகர்வு நிலை
4 பொதுவான நிலநீர்த் தரம்  - மிதமானது
5 கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு 577-1929 மி.கி/லி
6 வீட்டு உபயோகத்திற்கு - மிதமானது
7 விவசாய உபயோகத்திற்கு - உகந்தது
8 பாறை அமைப்பு  (மீட்டரில்) த.ம - 2 மேல் மண்
    2-8 பள்ளத்தாக்கு படிவங்கள்.
    8 -50 நொறுங்கிய பாறை
    >50 கடினப்பாறை
9 கிணறு வகை   குழாய்கிணறு
10 பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) 55  

த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து

 

வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம