தமிழகத்தின் பருவ மழைக்கு முந்திய (ஜூலை 2009-ம் ஆண்டுக்கான)  சமநிலை நீர்த்தன்மைப் பகுதிகளைக் காட்டும்  வரைபடம்

தமிழகத்தின் பருவ மழைக்கு பிந்தைய (ஜனவரி 2010-ம் ஆண்டுக்கான)  சமநிலை நீர்த்தன்மைப் பகுதிகளைக் காட்டும்  வரைபடம்

 

 

   
 

முதல் பக்கம்