நிலநீர்த் துறை ஆற்றும் அரிய சேவைகள்

நீங்கள் உங்கள் நிலத்தில் கிணறு அல்லது ஆழ் துளை கிணறு தோண்டுவதற்கு உகந்த இடத்தை தேர்வு செய்ய புவி பௌதீக ஆய்வு சேவை

   
 

நீங்கள் கொண்டு வரும் நீர் மாதிரியை பரிசோதனை செய்து உங்களுக்கு அந்நீரின் தரத்தினைத் தெரிவிக்கும் சேவை

 

   

இந்நில நீர்ப் பிரிவினால்  சேகரிக்கப்படும் புள்ளி விபரங்களைப் பொதுமக்களின் உபயோகத்திற்கு வழங்கும் சேவை

       

 

முதல் பக்கம்